Nápověda: Nastavení schémat

Předkové

Výchozí zobrazení

Pomocí této volby nastavíte výchozí formát schématu předků. Je-li vybráno Standardně, všechna data narození, sňatku a úmrtí/pohřbu (jsou-li k dispozici) budou vložena do skrytého vyskakovacího rámečku. Fotografie osoby bude zobrazena (pokud existuje). Tam, kde jsou data k dispozici, bude na středu pod spodním okrajem rámečků schématu umístěn obrazový soubor (např. ArrowDown.gif), a když je vyvolán vyskakovací rámeček, objeví se pod rámečkem schématu. Kompaktní formát je podobný Standardnímu, ale velikost rámečku je výrazně zmenšena, a nejsou zobrazeny fotografie. Když je vybrán formát Rámeček, standardní údaje se vždy objeví v rámečcích schématu. Je-li vybrán Pouze text, bude nejprve zobrazena textová verze schématu předků (žádné rámečky ani vyskakovací okna). Volba Svisle zobrazí výchozí osobu dole a předkové osoby budou zobrazeni nad ní. Po zobrazení výchozího formátu má uživatel vždy možnost přepnout mezi jednotlivými typy.

Maximální počet generací

Maximální počet generací, které povolíte uživateli zobrazit najednou.

Výchozí počet generací

Počet generací, které budou zobrazeny na začátku. Není-li nic specifikováno, bude tato hodnota nastavena na 4.

Partneři ve vyskakovacích oknech

Používají-li se vyskakovací okna, zaškrtnutím této volby budou do vyskakovacích rámečků vloženy odkazy na partnery. Ve výchozím stavu není zaškrtnuto.

Děti ve vyskakovacích oknech

Používají-li se vyskakovací okna a volba Partneři ve vyskakovacích oknech je zaškrtnuta, zaškrtnutím této volby budou do vyskakovacích rámečků vloženy odkazy na děti. Ve výchozím stavu není zaškrtnuto.

Odkazy na schémata ve vyskakovacích oknech

Používají-li se vyskakovací okna (a volby Partneři nebo děti ve vyskakovacích oknech jsou zaškrtnuty), zaškrtnutím této volby budou do vyskakovacích rámečků vloženy odkazy na schémata partnerů a dětí. Ve výchozím stavu je zaškrtnuto.

Skrýt prázdné rámečky

Výběrem 'Ano' odstraníte ze schématu prázdné rámečky.

Šířka rámečku (bez vyskakovacích oken)

Pevná šířka všech rámečků schématu (v pixelech), nepoužívají-li se vyskakovací okna. Výchozí hodnota je 211. Bude-li zadání číslo menší než 21, bude použito 21. Použité číslo by mělo být vždy liché, takže bude-li vloženo sudé číslo, bude zvětšeno o 1.

Výška rámečku (bez vyskakovacích oken)

Výška všech rámečků schématu (v pixelech), nepoužívají-li se vyskakovací okna, jestliže není specifikované nenulové posunutí výšky rámečku (viz níže), v tomto případě je Výška rámečku výškou prvního rámečku ve schématu. Výchozí hodnota je 121. Bude-li zadání číslo menší než 21, bude použito 21. Použité číslo by mělo být vždy liché, takže bude-li vloženo sudé číslo, bude zvětšeno o 1.

Zarovnání rámečku (bez vyskakovacích oken)

Zarovnání údajů, které se objeví v zobrazeném vyskakovacím okně. Pozn.: Data a místa budou vždy zarovnána doleva, ale blok, který je obsahuje, bude zarovnán podle tohoto nastavení.

Posunutí výšky rámečku (bez vyskakovacích oken)

Hodnota, podle které by se měla výška rámečků schématu měnit u dalších generací (v pixelech), když se nepoužívají vyskakovací okna. Mělo by to být záporné číslo. Výchozí hodnota je -2. Je-li vložena hodnota 0, neobjeví se v rozměrech rámečku žádná změna. Použité číslo by mělo být vždy liché, takže bude-li vloženo sudé číslo, bude zvětšeno o 1.

Svislé schéma

Šířka rámečku

Šířka rámečku se jménem v pixelech ve svislém schématu.

Výška rámečku

Výška rámečku se jménem v pixelech ve svislém schématu.

Vzdálenost mezi rámečky

Vodorovná vzdálenost v pixelech mezi rámečky se jmény.

Velikost jména v rámečku

Velikost písma (v bodech) u jmen zobrazených ve svislém schématu.

Vějířový graf

Některá nastavení zobrazení vějířového grafu (barvy, výška, typ a velikost písma, počet generací, zobrazení informačních rámečků) lze provést v souboru fan_config.php, který se nachází ve složce TNG.

Nahoru

Potomci

Výchozí zobrazení

Pomocí této volby nastavíte výchozí formát potomků. Je-li vybráno Standardně, všechna data narození, sňatku a úmrtí/pohřbu (jsou-li k dispozici) budou vložena do skrytého vyskakovacího rámečku. Fotografie osoby bude zobrazena (pokud existuje). Tam, kde jsou data k dispozici, bude na středu pod spodním okrajem rámečků schématu umístěn obrazový soubor (např. ArrowDown.gif), a když je vyvolán vyskakovací rámeček, objeví se pod rámečkem schématu. Kompaktní formát je podobný Standardnímu, ale velikost rámečku je výrazně zmenšena, a nejsou zobrazeny fotografie. Je-li vybrán Pouze text, bude zobrazena textová verze schématu potomků (žádné rámečky ani vyskakovací okna). Formát Registr zobrazí stejné informace ve stylu vyprávění. Po zobrazení výchozího formátu má uživatel vždy možnost přepnout mezi jednotlivými typy.

Maximální počet generací

Maximální počet generací, které povolíte uživateli zobrazit najednou.

Výchozí počet generací

Počet generací, které budou zobrazeny na začátku. Není-li nic specifikováno, bude tato hodnota nastavena na 4.

Spuštění schématu potomků

Vyberte, zda chcete spustit schémata potomků založená na textu se všemi generacemi rozbalenými nebo sbalenými. Uživatel bude mít vždy možnost rodiny sbalit nebo rozbalit.

Zobrazit poznámky v Registru

Označuje, zda budou poznámky k osobě nebo rodině zobrazeny na stránce Registru.

Generace v Registru

Vyberte, zda chcete při zobrazení generace zobrazit všechny osoby nebo počet osob omezit výběrem "Odstranit osoby bez rodin". Podle této volby budou zobrazeny pouze osoby, když se objeví jako děti. Nebudou však zobrazeny znovu, když bude jejich celá generace popsána v reportu později.

Top

Schéma příbuzenských vztahů

Výchozí počet vztahů

Tato hodnota udává počet příbuzenských vztahů, které bude TNG hledat při prvním spuštění schématu příbuzenských vztahů. Po nalezení tohoto počtu vztahů se proces zastaví. Pokud váš strom neobsahuje komplikované příbuzenské vztahy, můžete tuto hodnotu nastavit na 1, abyste ušetřili čas průběhu.

Maximální počet vztahů

Pokud si uživatel myslí, že existuje více příbuzenských vztahů, může toto číslo zvýšit a TNG se je pokusí nalézt. Toto číslo uvádí maximum vztahů, které povolíte programu hledat. Nenastavujte je na vyšší číslo, než je úroveň složitosti vašeho stromu. Čím je číslo nižší, tím více času ušetříte lidem při zobrazení tohoto schématu. Pokud např. mezi dvěma lidmi existuje pouze jeden příbuzenský vztah, ale vy jich budete hledat 5, TNG bude po nalezení prvního vztahu dále hledat marně.

Maximální počet generací

Maximální počet generací, které povolíte návštěvníkovi na stránce příbuzenských vztahů najednou prohledat. Může to být na této stránce také výchozí počet.

Nahoru

Schéma časové osy

Výchozí šířka schématu

Výchozí šířka schématu délky života v pixelech. Návštěvníci si mohou šířku změnit na horním okraji obrazovky.

Povolit časovou linii Simile

Výběrem volby "Ano" můžete vedle standardní časové linie TNG také na stejné stránce zobrazit schéma časové linie Simile. Více informací o schématu časové linie Simile můžete najít na http://www.simile-widgets.org/timeline/.

Výška schématu

Výška časové osy událostí (Simile) v pixelech. Je-li zobrazeno mnoho událostí najednou, mohou být některé vytlačeny mimo viditelnou oblast schématu. Pokud se vám zdá, že se to stalo, mohlo by zvýšení této hodnoty pomoci.

Které události zahrnout

Ovlivní, které události budou v časové ose událostí zahrnuty. Můžete vybrat zobrazení všech událostí nebo jenom těch, které spadají do období života osob ve schématu. Pokud máte mnoho událostí, výběrem zobrazení všech může mít za následek, že se schéma poprvé zobrazí pomaleji.

Pozn.: Pokud je najednou ve schématu příliš mnoho událostí, události na konci nebudou vidět. Máte-li mnoho událostí časové osy a toto je častým jevem, můžete uvažovat o zvětšení hodnoty výšky schématu (viz výše). Další možností nastavení jsou k dispozici v souboru timelineconfig.php, který se nachází ve složce TNG:

$band1_pct = "10%"; (Horní pruh; jsou zde zobrazeny velmi malé čárky, hrubá úroveň zobrazení událostí rodiny (narození, křtu, manželství, narození dětí, atd...) Zabírá 10% celkové výšky.)
$band1_interval = 150; (Počet pixelů mezi jednotlivými značkami.)
$band1_multiple = 1; (Počet let mezi značkami. Pokud je hodnota 2, bude přeskočen každý druhý rok.)
$band2_pct = "28%"; (Druhý pruh. Ukazuje události rodiny podrobněji. Zabírá 28% celkové výšky.)
$band2_interval = 50; (Počet pixelů mezi jednotlivými značkami.)
$band2_multiple = 1; (Počet let mezi značkami. Pokud je hodnota 2, bude přeskočen každý druhý rok.)
$band3_pct = "47%"; (Třetí pruh. Ukazuje obecné události časové osy. Zabírá 47% celkové výšky.)
$band3_interval = 175; (Počet pixelů mezi jednotlivými značkami.)
$band3_multiple = 1; (Počet let mezi značkami. Pokud je hodnota 2, bude přeskočen každý druhý rok.)
$band4_pct = "15%"; (Spodní pruh; jsou zde zobrazeny velmi malé čárky, hrubá úroveň zobrazení obecných událostí časové osy z pruhu 3. Zabírá 15% celkové výšky.)
$band4_interval = 150; (Počet pixelů mezi jednotlivými značkami.)
$band4_multiple = 1; (Počet let mezi značkami. Pokud je hodnota 2, bude přeskočen každý druhý rok.)

Nahoru

Společné prvky

Odsazení zleva

Vodorovný posun, který bude použit u celého schématu (v pixelech). Lze tím např. zajistit, aby schéma nepřekrývalo okraj obrázku, menu nebo textu, které by mohly být na levém okraji. Výchozí hodnota je 10. Zadáte-li zápornou hodnotu, bude použita 0.

Velikost jména v rámečku

Velikost (v bodech) všech jmen ve schématu. V žádném případě není možno snížit toto hodnotu na méně než 7 bodů. Výchozí hodnota je 12.

Velikost data v rámečku

Velikost (v bodech) ostatních údajů ve schématu (data a místa). V žádném případě není možno snížit toto hodnotu na méně než 7 bodů. Výchozí hodnota je 10.

Barva rámečku

Barva pozadí, která bude použita ve všech rámečcích schématu, pokud není specifikována nenulová hodnota Posunu barvy, v tomto případě je jedná o definici barvy pozadí prvního rámečku ve schématu. Výchozí hodnota je #CCCC99 (khaki; bílá je #FFFFFF).

Posun barvy

Hodnota v procentech, která definuje, jak by měla být hodnota barvy "posunuta" nahoru nebo dolů (k bílé nebo k černé) v rozsahu všech zobrazených generací. Zadaná hodnota by měla být mezi -100 a 100. Zadáte-li hodnotu 0, rámečky v celém schématu (mimo ty, které jsou prázdné — viz Barva prázdných) budou mít stejnou barvu pozadí. Výchozí hodnota je 80, což znamená, že barva pozadí rámečku zeslábne o 80% proti původní barvě směrem k bílé tak, jak jsou rámečky zobrazeny od první generace k poslední (záporné hodnoty posunou barvu směrem k černé).

Barva prázdných rámečků

Barva pozadí, která bude použita ve všech rámečcích schématu, ve kterých nejsou žádné údaje. Výchozí hodnota je #CCCCCC (stříbrná).

Barva okraje

Barva, která bude použita na okraje rámečků a spojnice. Výchozí hodnota je #000000 (černá).

Barva stínu

Barva, která bude použita pro stíny. Výchozí hodnota je #999999 (šedá).

Posun stínu

Posun, který bude použit pro vložení stínu rámečku a spojnice (v pixelech). Záporné číslo bude mít za následek, že bude stín nahoře a vlevo od rámečků a linek. Kladné číslo způsobí, že bude stín dole a vpravo od rámečků a linek. Je-li zadaná hodnota 0, stíny se neobjeví (protože budou striktně pod rámečky a linkami). Výchozí hodnota je 4.

Vodorovné oddělení rámečků

Pevné vodorovné oddělení rámečků schématu mezi jednotlivými generacemi (v pixelech). Výchozí hodnota je 31. Pokud je zadaná hodnota menší než 7, bude použita 7. Použité číslo by mělo být vždy liché, takže bude-li vloženo sudé číslo, bude zvýšeno o 1.

Svislé oddělení rámečků

Svislé oddělení rámečků schématu mezi jednotlivými generacemi (v pixelech), pokud není specifikována nenulová hodnota Posunutí výšky rámečku, v tomto případě bude Svislé oddělení rámečků pevným vodorovným oddělením rámečků schématu poslední zobrazené generace. Výchozí hodnota je 11. Pokud je zadaná hodnota menší než 7, bude použita 7. Použité číslo by mělo být vždy liché, takže bude-li vloženo sudé číslo, bude zvýšeno o 1. Bez ohledu na výše uvedené může být hodnota zvýšena, je-li to nutné pro zajištění více místa pro stíny a indikátory dalších informací.

Výchozí velikost stránky PDF

Velikost papíru, která bude použita ve všech výstupech do PDF (návštěvníci ji mohou změnit před vytvořením každého výstupu).

Šířka čáry

Šířka čáry spojující rámečky ve schématu (v pixelech). Výchozí hodnota je 1. Pokud je zadaná hodnota menší než 1, bude použita 1.

Šířka okraje

Šířka okraje kolem rámečku ve schématu (v pixelech). Výchozí hodnota je 1. Pokud je zadaná hodnota menší než 1, bude použita 1.

Barva vyskakovacích oken

Barva pozadí použitá ve vyskakovacích oknech. Pokud bude ponechána prázdná, bude použita barva, která bude posunuta o jednu barvu od barvy rámečku. Výchozí hodnota je #DDDDDD (světle šedá).

Velikost textu ve vyskakovacích oknech

Velikost (v bodech) ostatních údajů (data a místa) uvnitř vyskakovacích oken. V žádném případě není možno snížit toto hodnotu na méně než 7 bodů. Výchozí hodnota je 10.

Časové zdržení vyskakovacích oken

Pokud se používají vyskakovací okna, jde o počet milisekund, po které zůstane vyskakovací okno viditelné. Výchozí hodnota je 500 (1/2 sekundy). Dobu zobrazení vyskakovacího okna mohou ovlivnit dvě podmínky. Za prvé, má-li se objevit další vyskakovací okno, musí to první viditelné zmizet. Za druhé, je-li kursor nad viditelným vyskakovacím oknem, zdržení, které je zde definováno, nebude použito, dokud se kursor nepřesune mimo vyskakovací okno. Znamená to, že vyskakovací okno lez podržet viditelné po nedefinovanou dobu.

Zobrazení vyskakovacího okna

Akce myši, které jsou třeba pro zobrazení vyskakovacího okna. Tato akce je spojena se šipkou, která označuje, že jsou dostupné další údaje. Je-li vybrána volba Myš dolů, vyskakovací okno se zobrazí při kliknutí na šipku. Je-li vybrána volba Myš přes, vyskakovací okno se zobrazí, když se kursor myši umístí na šipku.

Šířka rámečku (s vyskakovacím oknem)

Pevná šířka všech rámečků schématu (v pixelech), používají-li se vyskakovací okna. Výchozí hodnota je 151. Bude-li zadání číslo menší než 21, bude použito 21. Použité číslo by mělo být vždy liché, takže bude-li vloženo sudé číslo, bude zvětšeno o 1.

Výška rámečku (s vyskakovacím oknem)

Výška všech rámečků schématu (v pixelech), používají-li se vyskakovací okna, jestliže není specifikované nenulové posunutí výšky rámečku (viz níže), v tomto případě je Výška rámečku výškou prvního rámečku ve schématu. Výchozí hodnota je 60. Bude-li zadáno číslo menší než 21, bude použito 21. Použité číslo by mělo být vždy liché, takže bude-li vloženo sudé číslo, bude zvětšeno o 1.

Zarovnání rámečku (s vyskakovacím oknem)

Zarovnání údajů, které se objeví v rámečku, když se nepoužívají vyskakovací okna. Pozn.: Data a místa budou vždy zarovnána doleva, ale blok, který je obsahuje, bude zarovnán podle tohoto nastavení.

Posunutí výšky rámečku (s vyskakovacím oknem)

Hodnota, podle které by se měla výška rámečků schématu měnit u dalších generací (v pixelech). Mělo by to být záporné číslo. Výchozí hodnota je -2. Je-li vložena hodnota 0, neobjeví se v rozměrech rámečku žádná změna. Použité číslo by mělo být vždy liché, takže bude-li vloženo sudé číslo, bude zvětšeno o 1.

Vložit fotografie

Je-li zaškrtnuta tato volba, do rámečků ve schématech budou vloženy náhledy fotografií (používají-li se vyskakovací okna a soubory obrázků byly nalezeny -- viz níže). Výchozí volbou je nezaškrtnuto.

Nahoru

Poznámky k vložení náhledů fotografií

  • Chcete-li označit fotografii jako zástupce osoby ve schématech, jděte do úpravy fotografie (musí mít náhled) a zaškrtněte políčko označené Nastavit jako výchozí pod odkazem požadované osoby a stránku uložte. Existující náhled pak bude použit ve schématech. Akce výběru Nastavit jako výchozí se používala pro kopírování existujícího náhledu na nové umístění, kde byl kopírovaný soubor pojmenován Mtreename.###.ext, kde strom byl název stromu, ke kterému patřila osoba, ### bylo ID číslo osoby ze souboru GEDCOM a ext byla přípona fotografie definovaná výše (např. MLythgoe.I567.jpg). Tato konvence se již nepoužívá, ale existující náhledy vytvořené tímto způsobem jsou nadále využívány a mají přednost. POZN.: Můžete tímto způsobem vytvářet výchozí náhledy ručně, pokud nechcete, aby byla výchozí fotografie odvozena z jiné fotografie připojené k osobě.
  • Je-li obrázek vytvořen výše uvedenou konvencí, jeho velikost může být zmenšena, je-li to třeba k tomu, aby se vešel do výšky rámečku. Zvětšení obrázku se však neprovede, protože by tím utrpěla kvalita obrázku. Je třeba také poznamenat, že zmenšení velikosti obrázku nemá vliv na velikost souboru fotografie. Jinými slovy to neznamená, že když obrázek vypadá menší, zobrazí se rychleji, než kdyby byl zobrazen ve své původní velikosti. Proto by velké fotografie neměly být používány jako obrázky ve schématech, protože by prodlužovaly čas načtení celé stránky.
  • Vložení fotografií ovlivní prostor, který v rámečku zůstane pro jména a další údaje. V tomto případě by bylo vhodné rámeček a velikost písma vyladit použitím výše popsaných konfiguračních metod nebo vybrat možnost přetečení popsanou výše.