Nápověda: Rodiny

Nalezení existujících rodin vyhledáním celého nebo části ID čísla rodiny, Jména otce nebo Jména matky. Pro daląí zúľení vaąeho hledání vyberte strom nebo zaąkrtněte "Pouze přesná shoda". Volbou "Jména otce" budou vaąe výběrová kritéria porovnána se jmény vąech otců. Volbou "Jména matky" budou vaąe výběrová kritéria porovnána se jmény vąech matek. Volbou "Beze jména" budete hledat pouze mezi ID čísly rodiny. Výsledkem hledání bez zadaných voleb a hodnot ve vyhledávacích polích bude seznam vąech osob ve vaąí databázi.

Vyhledávací kritéria, která zadáte na této stránce, budou uchována, dokud nekliknete na tlačítko Obnovit, které znovu obnoví vąechny výchozí hodnoty.

Akce

Tlačítko Akce vedle kaľdého výsledku hledání vám umoľní upravit, vymazat nebo otestovat výsledek. Chcete-li najednou vymazat více záznamů, zaąkrtněte políčko ve sloupci Vybrat u kaľdého záznamu, která má být vymazán, a poté klikněte na tlačítko "Vymazat označené" na začátku seznamu. Pro zaąkrtnutí nebo vyčiątění vąech výběrových políček najednou můľete pouľít tlačítka Vybrat vąe nebo Vyčistit vąe .

Nahoru

Přidat novou rodinu

Výrazem Rodina se v tomto programu rozumí kaľdé spojení mezi "otcem" a "matkou" (děti zde mohou nebo nemusí být obsaľeny). Pokud byla osoba víckrát sezdána nebo má děti s více partnery, měli byste pro kaľdý pár manľelů nebo partnerů vytvořit novou rodinu.

Chcete-li přidat novou rodinu, klikněte na záloľku Přidat nové a poté vyplňte formulář. Některé informace (poznámky, citace a daląí události) můľete přidat po uloľení a zamknutí záznamu. Význam jednotlivých polí je následující:

Strom

Pokud máte pouze jeden strom, vybrán bude vľdy tento strom. Jinak, prosím, pro novou rodinu vyberte poľadovaný strom.

Větev (volitelné)

Připojení rodiny ke "větvi" omezí přístup k informacím o rodině pro uľivatele, kteří jsou spojeni k téľe větvi. Je-li definována alespoň jedna větev a váą uľivatelský účet není spojen se ľádnou konkrétní větví, můľete novou rodinu připojit k více existujícím větvím. Chcete-li větev vybrat, kliknutím na odkaz "Upravit" se otevře box se vąemi větvemi ve vybraném stromě. Pro výběr více větví pouľijte klávesu Control (Windows) nebo Command (Mac). Po dokončení vaąeho výběru přesuňte kursor myąi mimo okno úprav a toto okno zmizí.

ID číslo rodiny

ID číslo rodiny musí být jednoznačné uvnitř vybraného stromu a mělo by se skládat z velkého písmene F následovaného číslem (nejvíce 21 číslic). Při prvním zobrazení stránky a kdykoli je vybrán jiný strom, bude doplněno volné a jednoznačné číslo, ale pokud chcete, můľete vloľit své vlastní ID číslo. Chcete-li zkontrolovat, zda je vaąe ID číslo jednoznačné, klikněte na tlačítko Zkontrolovat. Objeví se zpráva, která vám sdělí, zda je jiľ ID číslo pouľito nebo ne. Chcete-li vygenerovat daląí jednoznačné číslo, klikněte na Vygenerovat. Bude zjiątěno nejvyąąí číslo ve vaąí databázi a přidána 1. Chcete-li zajistit, ľe zobrazení ID číslo není nárokováno jiným uľivatelem, zatímco vy zapisujete data, klikněte na tlačítko Zamknout.

POZN.: Pouľíváte-li tento program spolu s genealogickým programem pracujícím na platformách PC nebo Mac, který u nových rodin vytváří také ID čísla, DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME vąechny tato čísla vľdy mezi těmito programy synchronizovat. Výsledkem zanedbání této činnosti mohou být kolize a nepouľitelnost odkazů na vaąe média. Pokud váą primární program vytváří ID čísla, která neodpovídají tradičním standardům (např. F je na konci a ne na začátku), můľete konvence, které TNG pouľívá, změnit v Základním nastavení.

Manľelé/Partneři

Kliknutím na "Najít..." vyberte existující osoby, které by měly být v této rodině otcem nebo matkou nebo kliknutím na "Vytvořit" vytvořte nové osoby. Pokud jste zvolili Vytvořit, budete moci vloľit údaje o nových osobách bez toho, abyste museli opustit aktuální stránku. Po výběru nebo vytvoření osoby se v poli Otec nebo Matka objeví jméno a ID číslo osoby (nelze upravit přímo). Chcete-li partnera odstranit ze vztahu (nebude odstraněn z databáze), klikněte na tlačítko "Odstranit". Pokud chcete upravit záznam partnera, klikněte na tlačítko "Upravit".

®ijící

Pokud jeden z partnerů ľije nebo si přejete omezit přístup k údajům této rodiny pouze na uľivatele, kteří jsou přihláąeni a mají práva zobrazovat data ľijících osob, zaąkrtněte toto políčko.

Neveřejné

Bez ohledu na to, zda je tato rodina označena jako ®ijící, můľete přístupová práva k údajům této osoby omezit zaąkrtnutím této volby. Informace spojené s "neveřejnou" rodinou budou moci vidět pouze uľivatelé s právy zobrazovat neveřejná data.

Události

Zapiąte data a místa k zobrazeným standardním událostem (pokud je znáte). Daląí události lze přidat po uloľení a zamknutí záznamu. Data vľdy zapisujte ve standardním genealogickém formátu DD MMM RRRR (např. 18 Úno 2008). Informaci o místě řaďte za sebou od místního po obecnou a oddělujte kaľdý údaj čárkou (např. Bludov, ©umperk, Olomoucký kraj, Česká republika), nebo kliknutím na ikonu "Najít" vyberte existující místo (lupa). Chcete-li omezit počet nalezených výsledků, před kliknutím na ikonu Najít zapiąte část místa. Vąechny výsledky budou obsahovat to, co jste zapsali jako název místa.

Údaje CJKSpd (Pečetění s partnerem)
Tato událost jsou spojena s obřadem prováděným Církví Jeľíąe Krista Svatých posledních dní (mormonská církev, která vytvořila standard GEDCOM). Pozn.: Nechcete-li vidět pole spojené s CJKSpd, jděte na Nastavení/Základní nastavení a zde tuto moľnost vypněte (je třeba se pak odhlásit a znovu přihlásit).

Nahoru

Upravit existující rodinu

Chcete-li upravit existující rodinu, pouľijte záloľku Hledat pro nalezení rodiny, a poté klikněte na ikonu Upravit vedle této osoby.

Poznámky / Citace / "Více"

Poznámky a citace lze připojit k událostem nebo rodině obecně kliknutím na připojené ikony v horní části stránky nebo vedle kaľdé události. Ke kaľdé události můľete také přidat "více" informací kliknutím na ikonu "Plus". Pokud v nějaké této kategorii existují údaje, na odpovídající ikoně bude v horním pravém rohu zelená tečka. Chcete-li znát více informací o kaľdé kategorii, jděte na odkazy nápovědy, které budou viditelné po kliknutí na tyto ikony.

Jiné události

Chcete-li přidat daląí události, klikněte na tlačítko "Přidat nové" vedle Jiné události. Viz odkaz Nápověda pro více informací o přidání nových událostí. Po přidání události se pod tlačítkem "Přidat nové" zobrazí v tabulce krátké shrnutí. Tlačítka akcí pro kaľdou událost vám umoľní událost upravit nebo odstranit, nebo přidat poznámky nebo citace. Pořadí, ve kterém se události zobrazí, závisí na datu (je-li zapsáno) a prioritě, kterou má daný typ události (není-li připojeno datum). Při úpravě typu události můľete prioritu změnit.

Poznámka: Poznámky, citace pramenů, "jiné" události a "více" informací se ukládá u standardních automaticky. Jiné změny (např. standardní události) se uloľí kliknutím na tlačítko Uloľit na konci stránky nebo kliknutím na ikonu Uloľit na stránce nahoře. Strom a ID číslo osoby nelze změnit.

Děti

Kliknutím na "Najít..." vyberte existující osoby, které by měly být v této rodině dětmi, nebo kliknutím na "Vytvořit" vytvořte nové dítě. Pokud jste zvolili Vytvořit, budete moci vloľit údaje o nové osobě bez toho, abyste museli opustit aktuální stránku. Po výběru nebo vytvoření osoby se v seznamu dětí jméno, ID číslo a datum narození osoby (nelze upravit přímo). Tento seznam nelze upravovat přímo, ale pro odstranění dítěte ze seznamu můľete pouľít odkaz "Odstranit" (viditelný, kdyľ přesunete kurzor myąi nad kaľdé dítě). Pouľít můľete také odkaz "Vymazat" pro úplné vymazání dítěte z databáze. Můľete pouľít tlačítko "Vymazat" pro vymazání dítěte z databáze nebo tlačítko "Upravit" pro úpravu záznamu dítěte.

Pořadí dětí

Pokud existuje více dětí, můľete jejich pořadí změnit "přetaľením" bloků nahoru nebo dolů. Chcete-li blok přetáhnout, klikněte myąí na tlačítko "Táhnout", toto tlačítko podrľte, a vaąi myą přesuňte na stránce nahoru nebo dolů. Po přesunu bloku do poľadované pozice tlačítko pus»te. Změny pořadí budou automaticky uloľeny.

Nahoru

Vymazat rodinu

Chcete-li odstranit rodinu, pouľijte záloľku Hledat pro nalezení rodiny, a poté klikněte na ikonu Odstranit vedle této rodiny. Tento řádek změní barvu a poté po odstranění rodiny zmizí (partneři a děti nebudou odstraněni, ale vztah bude rozpojen). Chcete-li najednou odstranit více rodin, zaąkrtněte políčko ve sloupci Vybrat vedle kaľdé rodiny, kterou chcete odstranit, a poté klikněte na tlačítko "Vymazat označené" na stránce nahoře

Nahoru

Předběľné prohlédnutí úprav

Chcete-li si předběľně prohlédnout změny provedené ostatními uľivateli, klikněte na záloľku "Přezkoumat". Můľete se pak rozhodnout, zda tyto navrhované změny uloľíte nebo odstraníte. Změny můľete prohlédnout podle stromu nebo podle uľivatele nebo podle obojího. Po uloľení navrhovaných změn není zaslán ľádný mail, ale pokud nové změny existují, na záloľce Přezkoumat se objeví hvězdička (*).

Vybrat událost a akci

V tabulce, která popisuje události, které si přejete přezkoumat nebo odstranit, vyberte řádek. Seznam výsledků můľete zúľit výběrem uľivatele (osoba odpovědná za navrhované změny) a/nebo strom. Po zobrazení výsledků klikněte na jednu z moľných akcí nalevo od tohoto řádku. Chcete-li změny přezkoumat a případně začlenit do databáze, vyberte Přezkoumat. Chcete-li navrhované změny zamítnout, vyberte Odstranit.

Přezkoumat

Na obrazovce Přezkoumat můľete provést daląí potřebné změny, včetně poznámek a pramenů, a poté klikněte na "Uloľit a vymazat" pro uloľení do databáze a odstranění dočasného záznamu. Kliknutím na "Odmítnout a vymazat" můľete rovněľ odstranit dočasný záznam, aniľ byste jej uloľili, nebo můľete své rozhodnutí odloľit na pozdějąí dobu kliknutím na "Odloľit".