Nápověda: Reporty

Hledat

Nalezení existujících reportů vyhledáním celého nebo části názvu reportu nebo popisu. Výsledkem hledání bez zadaných voleb a hodnot ve vyhledávacích polích bude seznam všech reportů ve vaší databázi.

Vyhledávací kritéria, která zadáte na této stránce, budou uchována, dokud nekliknete na tlačítko Obnovit, které znovu obnoví všechny výchozí hodnoty.

Akce

Tlačítko Akce vedle každého výsledku hledání vám umožní upravit, odstranit nebo otestovat tento výsledek. Chcete-li najednou vymazat více záznamů, zaškrtněte políčko ve sloupci Vybrat u každého záznamu, která má být vymazán a poté klikněte na tlačítko "Vymazat označené" na začátku seznamu. Pro zaškrtnutí nebo vyčištění všech výběrových políček najednou můžete použít tlačítka Vybrat vše nebo Vyčistit vše.

Nahoru

Přidání nebo úprava reportu

Reportem se v TNG rozumí uživatelský seznam osob z vaší databáze. Vy rozhodnete, která pole mají být zobrazena, které osoby mají být do reportu vloženy a jak mají být seřazeny. Můžete použít rozhraní pro tvorbu reportů nebo můžete místo toho použít své vlastní příkazy SQL.

Chcete-li přidat nový report, klikněte na záložku Přidat nový a poté vyplňte formulář.

Chcete-li upravit existující report, použijte záložku Hledat pro nalezení reportu, a poté klikněte na ikonu Upravit vedle tohoto řádku.

Význam jednotlivých polí při přidání nebo úpravě reportu je následující:

Název reportu

Svému reportu musíte dát název. Při zobrazení reportu se objeví jako jeho titul.

Popis

Svůj report stručně popište. Tento popis se objeví při zobrazení reportu pod titulem. Popis by měl stručně vysvětlit, co report zobrazuje a při použití jakých kritérií.

Pořadí/Priorita

Reporty budou tříděny alfabeticky podle názvu, pokud každému nepřidělíte pořadí nebo prioritu. Nejdříve se řadí nižší čísla. Prázdné pořadí se dostane před číslo.

Aktivní

Váš nový report nebude na stránkách návštěvníků viditelný, dokud jej neoznačíte zde jako aktivní. Je dobré před aktivací nový report uložit a otestovat, zda pracuje tak, jak chcete.

Zvolte pole pro zobrazení

Zkopírováním z levé části do pravé označte, která pole chcete ve svém reportu zobrazit. Provést to můžete výběrem pole a kliknutím na tlačítko Přidat >> nebo jednoduše dvojklikem na název pole (pouze IE).

Ze seznamu polí pro zobrazení můžete pole odstranit jeho výběrem v pravé části a kliknutím na tlačítko << Odstranit nebo jednoduše dvojklikem na název pole (pouze IE).

Pole v seznamu zobrazení nahoře jsou zobrazena v reportu nalevo. Změnit pořadí zobrazovaných polí můžete výběrem pole v pravé části a kliknutím na tlačítka Posunout nahoru a Posunout dolů můžete pole posunout nahoru nebo dolů.

Vyberte kritéria

Volbou kritérií označte osoby, které chcete vložit do svého reportu. Osoby, které kritériím neodpovídají, v reportu nebudou obsaženy. Příkazy pro kritéria jsou dobře zformulovány, když obsahují název pole a podmínku. Např. "Příjmení = 'Novák' " nebo "Místo narození obsahuje 'Olomouc' ". Více kritérií musí být spojeno příkazy A nebo NE. Pořadí je indikováno pomocí závorek.

Příkaz začněte výběrem názvu pole z horního levého rámce a přidejte jej do pravého rámce. Provést to můžete výběrem pole a kliknutím na sousední tlačítko Přidat >> nebo jednoduše dvojklikem na název pole (pouze IE).

POZN.: Všechna datová pole mimo Datum poslední aktualizace se chovají jako řetězce a ne jako skutečná data POKUD NEJSOU označena jako 'True'. Porovnání dat, které používají textová nebo řetězcová pole, se nejlépe provede porovnáním komponent data, jako je pouze rok nebo pouze den. Chcete-li tímto způsobem izolovat komponentu data, vyberte nejdříve Měsíc pouze, Den pouze nebo Rok pouze, a pak vyberte pole data, ze kterého tato komponenta pochází.

Při práci se skutečnými datovými poli (jako Datum poslední aktualizace) můžete porovnat pole přímo s jiným skutečným datem nebo skutečnými datovými poli. Předdefinované skutečné datum, které můžete použít jako operátor, je 'Dnes'. Při porovnávání dvou skutečných dat můžete také použít operátor 'Převést na dny'. Např. pro nalezení všech záznamů, u kterých je Datum poslední aktualizace menší než 30 dní, můžete zvolit toto kritérium:

Převést na dny
Dnes (true)
-
Převést na dny
Datum poslední aktualizace
<=
30

Po výběru názvu pole zvolte dále ze seznamu Operátory & Speciální hodnoty porovnávací operátor. Jsou to "=, !=, < > <=, >=, obsahuje, začíná na, končí na". Operátor zkopírujte do pravé části jeho výběrem a kliknutím na sousední tlačítko Přidat >> nebo jednoduše dvojklikem na název operátora (pouze IE).

Příkaz zakončete výběrem pole nebo hodnoty pro porovnání s vaším původním polem. Můžete také zvolit některou ze speciálních hodnot: Aktuální měsíc, aktuální rok nebo aktuální den. Chcete-li vybrat hodnotu konstantního řetězce, zadejte do pole Konstantní řetězec hodnotu řetězce bez uvozovek a klikněte na sousední tlačítko Přidat >>. Chcete-li přidat prázdný řetězec, nechte před kliknutím na toto tlačítko pole prázdné. Pokud chcete zvolit hodnotu číselné konstanty, zadejte do pole Číselná konstanta číslo a klikněte na sousední tlačítko Přidat >>.

Odstranit jakoukoli položku z pravé části můžete jejím výběrem a kliknutím na tlačítko << Odstranit nebo jednoduše dvojklikem na položku (pouze IE). Chcete-li změnit pořadí položek v seznamu, vyberte položku a přesuňte ji nahoru nebo dolů kliknutím na tlačítka Posunout nahoru nebo Posunout dolů.

Vybrat třídění

Výběrem jednoho nebo více polí určíte, jak mají být odpovídající záznamy tříděny. Pokud nelze určit pořadí záznamů podle prvního pole v seznamu, bude použito druhé pole ze seznamu, a tak dále. Není-li určeno žádné třídění, odpovídající záznamy budou zobrazeny v pořadí, v jakém byly přidány do databáze. Pole, podle kterých má být tříděno, vyberte zkopírováním z levé části do pravé. Provést to můžete výběrem pole a kliknutím na tlačítko Přidat >> nebo jednoduše dvojklikem na název pole (pouze IE).

Všechna pole se obvykle třídí ve vzestupném pořadí (např. A-Z nebo 0-9). Chcete-li pole třídit v sestupném pořadí, použijte pseudopole 'Sestupně (Předchozí)'. Výraz 'Předchozí' v závorce znamená, že tento výraz musí následovat za polem, které upravuje. Jinými slovy, pokud chcete třídit podle Příjmení, zvolte vaše tříděni takto:

Příjmení
Sestupně (Předchozí)

Různé

Odstranit jakoukoli položku z pravé části můžete jejím výběrem a kliknutím na tlačítko << Odstranit nebo jednoduše dvojklikem na položku (pouze IE). Chcete-li změnit pořadí položek v seznamu, vyberte položku a přesuňte ji nahoru nebo dolů kliknutím na tlačítka Posunout nahoru nebo Posunout dolů.

Vlastní SQL dotaz

Pokud znáte SQL (structured query language) a znáte strukturu tabulek TNG, můžete nechat oblasti Zobrazit, Kritéria a Třídění prázdná a místo toho zapsat do rámečku na konci obrazovky přímo SQL příkaz SELECT.

Uložit report vs. Uložit a ukončit

Chcete-li report uložit, kliknìte na "Uložit report" a zůstanete na stejné stránce a můžete pokračovat v editaci. Kliknutím na "Uložit a ukončit" report uložíte a vrátíte se na menu Reporty.

Několik vzorových reportů můžete vidět na http://lythgoes.net/genealogy/demo.php. Zvolte zde Administrative Demo a vyhledejte sekci Reporty.

Nahoru

Vymazání reportu

Chcete-li odstranit report, použijte záložku Hledat k nalezení reportu, a poté klikněte na ikonku Vymazat vedle tohoto záznamu. Tento řádek změní barvu a poté po odstranění reportu zmizí.